Misija ir vizija

Biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi ir saugomi dokumentai, sisteminama ir platinama juose užfiksuota informacija. Bibliotekoje kaupiami ir kraštotyrinio pobūdžio dokumentai. Naudojimasis biblioteka – nemokamas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Misija

Tenkinti Kauno bendruomenės informacinius poreikius: plėtojant paslaugas, užtikrinančias informacinius poreikius ir skatinant bendruomenės aktyvų dalyvavimą globalioje žinių visuomenėje. Tuo tikslu:

  • kaupti ir saugoti dokumentus įvairiomis formomis bei užtikrinti prieigą prie informacijos;
  • diegti modernias informacijos ir komunikacijos technologijas;
  • formuoti visą gyvenimą trunkančio mokymosi aplinką ir ugdyti informacinio raštingumo įgūdžius;
  • plėtoti bendradarbiavimą tarp bibliotekų ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • nuolat ugdyti personalo kompetencijas.

Vizija

Formuoti hibridinę biblioteką, įsijungiant į tarptautinį bibliotekų tinklą ir tokiu būdu tampant informaciniu Kauno miesto bendruomenės centru:

  • užtikrinti informacijos ir jos teikimo būdų įvairovę;
  • kurti naujų paslaugų paketą ir gerinti aptarnavimo kokybę;
  • dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime;
  • plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.